Hållbarhetsrelaterade Upplysningar

De fonder som Nowo Fund Management AB förvaltar främjar miljörelaterade och sociala egenskaper i enlighet med artikel 8 i EU:s förordning 2019/2088 om hållbarhetsrelaterade upplysningar (eng. Sustainable Finance Disclosure Regulation, ”SFDR”). Det innebär att fonderna inte har hållbara investeringar som mål. 

Följande redogörelse uppdaterades senast den 15 mars 2024.

Nowo Global Fund

Miljömässiga och sociala egenskaper främjas eftersom förvaltaren tillämpar en ESG-integrationsstrategi. Strategin för ESG-integration består av två delar för att genomföra urvalsprocessen för investeringar och för att utöva äganderättigheter. Den första delen av strategin är negativ sållning av de bolag som ingår i fondernas universum av möjliga aktier och den andra är när så är möjligt investeringar i gröna obligationer, dvs obligationer där kapitalet är öronmärkt åt olika former av miljöprojekt.

För att mäta hur de miljörelaterade eller sociala egenskaperna uppnås använder förvaltaren analyser och data från tredje part. Fonderna är aktivt förvaltade och något jämförelseindex används inte för att avgöra om fonderna möter de miljörelaterade och sociala egenskaper som de främjar.

Inga mål för hållbar investering

Bolagets finansiella produkter främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper, men har inte hållbar investering som mål.

Den finansiella produktens miljörelaterade eller sociala egenskaper

De fonder som Nowo Fund Management AB förvaltar främjar miljömässiga och/eller sociala egenskaper eftersom en strategi för ESG-integration tillämpas. Strategin för ESG-integration består av två delar för att genomföra urvalsprocessen för investeringar och för att utöva äganderättigheter.

Den första delen i strategin är negativ sållning av de bolag som ingår i fondernas universum av möjliga aktier och den andra är när så är möjligt investeringar i gröna obligationer, dvs obligationer där kapitalet är öronmärkt åt olika former av miljöprojekt.

Investeringsstrategi

Nowo Global Fund är en aktivt förvaltad blandfond. Med aktivt förvaltad avses att förvaltningsteamet fattar egna aktiva placeringsbeslut med målsättningen att långsiktigt överträffa jämförelseindexets avkastning. Nowo Global Fund placerar, direkt och via fondandelar, i aktier och räntebärande instrument över hela världen.

Andel av investeringar

Nowo Global Fund bedöms över tid ha en andel av investeringar enligt nedan.

80 procent av fondens investeringar klassas som kategori Nr 1B, ” Andra miljörelaterade/sociala egenskaper”, investeringar anpassade till de miljörelaterade eller sociala egenskaper som inte anses vara hållbara investeringar.

Resterande 20 procent klassas som kategori Nr 2, ”Annat”, investeringar som varken är anpassade till de miljörelaterade eller sociala egenskaperna eller anses som hållbara investeringar.

Övervakning av miljörelaterade eller sociala egenskaper

På uppdrag av Nowo Fund Management AB utför ISS Ethix systematiskt en normbaserad granskning i syfte att identifiera företag som bryter mot internationella normer och överenskommelser för

  • mänskliga rättigheter
  • arbetsrättsliga frågor
  • miljö
  • korruption samt
  • illegala vapen 

Dessa normer finns formulerade i FN:s Global Compact, ett fördrag som bygger på FN:s deklaration om mänskliga rättigheter, FN:s konvention mot korruption, Internationella Arbetsorganisationens (ILO) konventioner om grundläggande principer och rättigheter i arbetslivet, OECD:s riktlinjer för multinationella företag och Riodeklarationen om miljö och utveckling.

ISS Ethix arbetar uteslutande med hållbarhet och är en del av Institutional Shareholder Services, ett globalt världsledande bolag.

Metoder

Fonden investerar enbart i aktier som inte fångats upp av den negativa sållningen.

Fonden följer bolagets policy för ansvarsfulla investeringar och investerar inte i företag som finns med på bolagets lista över uteslutna företag.

De bindande inslagen dokumenteras och övervakas på löpande basis. Bolaget har därtill egna riskhanteringsprocesser för att kontrollera finansiell och regulatorisk risk och säkerställa en lämplig eskalering av potentiella frågor inom ramen för en tydlig styrningsstruktur.

Datakällor och databehandling

Bolaget samlar in information från Refinitiv och ISS Ethix. ISS Ethix samlar in data från flertalet oberoende datakällor och behandlar därefter data enligt sitt interna system för fastställande av korrekta data.

Begränsningar för metoder och data

Bolagets metoder och data är beroende av kvaliteten på de uppgifter som tillhandahålls av tredjepartsleverantörer och andra källor. Även om noggranna bedömningar genomförs kan de uppgifter som tillhandahålls av ovan nämnda källor vara ofullständiga, uppskattade, inaktuella eller på annat sätt väsentligt felaktiga.

Due diligence

Due diligence i form av interna kontroller utförs regelbundet av riskfunktionen för att se till att Nowo Global Funds investeringar lever upp till sina åtaganden. Den normbaserade screeningen utförs av tredje part.

Strategier för engagemang

De grundläggande principerna för Nowo Fund Management AB är att rösträtter enbart ska användas till förmån för den enskilda fonden samt att rösträtter i normalfallet endast ska användas då bolagets ägarinflytande kan antas ha en reell påverkan i samband med stämmobeslut.

Inget beaktande av investeringsbesluts negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer på bolagsnivå (artikel 4)

Nowo Fund Management AB beaktar på bolagsnivå inte investeringsbeslutens negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer i enlighet med kraven i den s.k. disclosure förordningen (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/2088 av den 27 november 2019 om hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska lämnas inom den finansiella tjänstesektorn).

Skälen till detta är att det inte finns tillräcklig vägledning kring hur det nya regelverket ska tillämpas för våra strategier samt att vår bedömning är att merparten av de instrument som handlas inte medför några väsentliga negativa konsekvenser.

FLER DOKUMENT OCH VILLKOR vector arrows
illustration