Legal information

Nowo Fund Management står under tillsyn av Finansinspektionen. Vi har tillstånd att bedriva fondverksamhet enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder samt lagen (2013:561) om förvaltare om alternativa investeringsfonder.

Kontrollfunktioner: 

  • För riskhantering anlitar vi SE Compliance AB med huvudansvarig Jörgen Tenor.
  • För regelefterlevnad anlitar vi RPM Risk & Portfolio Management AB med huvudansvarig Christina Bergkvist.
  • För internrevision anlitar vi Leif Lüsch Co Revision AB, med huvudansvarig Leif Lüsch.
  • Extern revision sköts av Grant Thornton Sweden AB med auktoriserad revisor Nilla Rocknö.
  • Vi anlitar SEB och från 1 april 2024 Swedbank AB som förvaringsinstitut för fonderna.
  • Nowo Fund Management AB är medlem i Fondbolagens Förening och följer ”Svensk kod för fondbolag”.

Nowo Fund Management AB är ett svenskregistrerat fondbolag som står under Finansinspektionens tillsyn. Det innebär att vi är förpliktigade att följa såväl europeisk som svensk fondreglering. Nowo Fund Management AB har inga bolag registrerade utanför EU och vår verksamhet styrs av stabila regler och tillsynsmyndigheter.

Nowo Fund Management AB är medlem i Fondbolagens Förening som har en kod samt ett antal riktlinjer som dess medlemmar ska följa, exempelvis riktlinjer för marknadsföring utarbetade i samråd med Konsumentverket. Vi har åtagit sig att efterleva samtliga dessa riktlinjer.

Klagomål

Med klagomål avses att en kund är missnöjd med en finansiell tjänst eller produkt och där kunden anser att fondbolaget inte tillmötesgått ett krav eller en begäran om rättelse i fråga om tjänsten/produkten. Generella missnöjesyttringar anses i detta sammanhang inte som klagomål. Ett klagomål skall alltid ske skriftligen. Det skickas till, Nowo Fund Management AB, Klagomålsansvarig, Artillerigatan 42, 114 45 STOCKHOLM.

Alternativt mejlas till: operations@nowofundmanagemnet.se

Ersättningspolicy

Här finner du vår ersättningspolicy. Den grundar sig på Finansinspektionens föreskrifter om och värdepappersfonder och förvaltare av alternativa investeringsfonder samt Svensk kod för fondbolag.

Styrelsen i Nowo Fund Management AB, (”Bolaget”), har beslutat anta följande ersättningspolicy.

Bakgrund
Bolaget bedriver fondverksamhet samt verksamhet som förvaltare av alternativa investeringsfonder. Bolaget har ett fåtal anställda och vissa centrala funktioner är utlagda på extern part, såsom funktionen för regelefterlevnad.

Syftet med policyn är att definiera de grundläggande principerna för ersättningssystemet inom Bolaget. Ersättningssystemet ska återspegla Bolagets grundläggande värderingar och vara förenligt med och främja en sund och effektiv riskhantering. Bolaget ska erbjuda konkurrensmässiga och goda ersättningar för att kunna attrahera, utveckla och behålla högpresterande medarbetare med spetskompetens.

Definitioner och omfattning
Bolagets verkställande ledning utgörs av verkställande direktören. Personen faller under definitionen för Bolagets särskilt reglerade personal och anses också tillhöra kategorin risktagare då de i tjänsten kan utöva ett väsentligt inflytande över Bolagets risknivå.

Med fast ersättning menas ersättning som på förhand är fastställd till belopp och storlek. Med rörlig ersättning avses i denna policy menas ersättning som inte på förhand är fastställd till belopp och storlek, utan som är baserad på individuella kriterier, såsom löpande regelefterlevnad, samt mål på bolagsnivå, såsom ökning av den samlade fondförmögenheten. Samtliga anställda omfattas av innehållet i denna policy.

Allmänna krav på ersättningar
Alla ersättningar ska vara marknadsmässiga och främja Bolagets intresse av att vara en attraktiv arbetsgivare. På individnivå ska ersättningen bestämmas av medarbetarens arbetsuppgifter, prestation samt gällande marknadsförhållanden. Ersättningen till enskilda anställda ska inte motverka Bolagets och fondandelsägarnas långsiktiga intressen. I den mån kontrollfunktioner i bolaget ska bemannas genom att personer anställs bör dessa få en sådan ersättning som gör det möjligt för bolaget att anställa kvalificerad och erfaren personal till dessa funktioner.

Riskanalys och beslut om ersättningar
Bolaget strävar efter att ha en effektiv riskhantering och att ha ersättningsprinciper som inte uppmuntrar till ett överdrivet risktagande. Vidare ska principerna motverka ett risktagande som är oförenligt med de förvaltade fondernas riskprofil och fondbestämmelser.

Ersättning till anställda ska inte begränsa Bolagets förmåga att upprätthålla en tillräckligt stor kapitalbas eller att vid behov kunna stärka kapitalbasen.

För att uppnå en effektiv riskhantering samt i syfte att undvika risktagande som är oförenligt med de förvaltade fondernas riskprofil och fondbestämmelser tillämpas inte rörliga ersättningar.

Bolaget erbjuder inte heller någon anställd diskretionära pensionsförmåner.

Styrelsen fattar beslut om ersättningar till Bolagets verkställande ledning samt om åtgärder för att följa upp tillämpningen av denna policy.

Intressekonflikter
Eftersom Bolaget inte tillämpar rörliga ersättningar föreligger inte de intressekonflikter som normalt är förknippade med den typen av ersättningsystem, som t.ex. incitament att genomföra investeringar i strid med limiter, beslutade strategier och fondbestämmelser för att kortsiktigt öka sin egen rörliga ersättning, eller att ansvariga för risk- eller värderingsfunktioner inte är objektiva vid riskbedömningar och värderingar för att öka sin egen rörliga ersättning. Kvarvarande potentiella intressekonflikter är:

En anställd som också ingår i styrelsen kan, vid beslut om ersättning, ha intressen än fondbolaget eller fonderna. Detta hanteras genom att den anställde inte deltar i beslut avseende sin egen ersättning.

Fonden kan komma att delta i emissioner och/eller agera emissionsgarant som en del av sin förvaltningsstrategi avseende tillväxtbolag. I samband med detta kan Mangold Fondkommission AB komma att agera rådgivare till bolaget som genomför emission. Mangold Fondkommission äger aktier i Nowonomics vilket kan föranleda en potentiell till intressekonflikt. Mangold Fondkommission är en av flera finansiella rådgivare som är aktiva inom segmentet för tillväxtbolag. Intressekonflikten hanteras genom fondens process för investeringsbeslut där samtliga investeringsbeslut baserar sig på en objektiv och ingående analys av den aktuella transaktionen, fondens totala struktur och portfölj samt förväntad avkastning.

Intressekonflikter hos förvaringsinstitutet
Förvaringsinstitutet ska bland annat övervaka fondens penningflöden, förvara fondens tillgångar och verkställa Bolagets instruktioner. Vidare ska förvaringsinstitutet tillse att försäljning och inlösen av fondandelar, värdering av fondandelar och användning av fondens medel sker i enlighet med lag och fondens fondbestämmelser.

Swedbank AB (publ) har uppdragit åt State Street Bank International GmbH. att agera sammanhållande för värdepapper som förvaras utanför Sverige. Swedbank AB (publ) har rutiner för att kunna identifiera, hantera, övervaka och redovisa eventuella intressekonflikter.

Eftersom förvaringsinstitutet är en del av Swedbank AB kan intressekonflikter uppstå mellan förvaringsinstitutets verksamhet och andra verksamheter inom Swedbank AB samt dess dotterbolag. Förvaringsinstitutet har genom lag en skyldighet att identifiera och hantera sådana intressekonflikter samt därtill redovisa intressekonflikterna för fondens investerare. Exempel på aktiviteter som kan innebära intressekonflikter är: (i) Tillhandahållande av förvaltarregistrering, utförande av fondadministration, upprättande av andelsägarregister, analys, hantering av värdepapperslån, kapitalförvaltning, investeringsrådgivning och/eller andra rådgivningstjänster till fonden; (ii) Delaktighet i bankrörelse, värdepappershandel inklusive valutahandel, derivathandel, utlåning, mäkleri, market making eller andra finansiella transaktioner med fonden, antingen för egen räkning eller för andra kunders räkning. För att potentiella intressekonflikter inte ska påverka fonden och dess investerare negativt är förvaringsinstitutet och övriga verksamheter inom Swedbank AB funktionellt och organisatoriskt åtskilda. Förvaringsinstitutets verksamhet sköts alltid utifrån att tillvarata fondandelsägarnas intressen och enligt gällande marknadsvillkor. Aktuella uppgifter enligt ovanstående tillhandahålls till en investerare på begäran.

Oberoende bedömning av ersättningssystem
Bolaget ska utse en särskild ledamot i styrelsen som årligen ska göra en bedömning av Bolagets ersättningspolicy och ersättningssystem samt bereda beslut om ersättning till Bolagets verkställande ledning. Vid denna beredning ska hänsyn tas till aktieägares, investerares och övriga intressenters långsiktiga intressen.

Utsedd ledamot får inte ingå i Bolagets verkställande ledning. Ledamoten ska ha tillräcklig kunskap och erfarenhet i frågor som rör riskhantering och ersättning.

Uppföljning
En kontrollfunktion ska minst årligen utvärdera om Bolagets ersättningssystem överensstämmer med denna policy. Kontrollfunktionen ska senast i samband med att årsredovisningen fastställs rapportera resultatet av uppföljningen till styrelsen.

Offentliggörande
Bolaget ska offentliggöra information om ersättningspolicyn och dess tillämpning på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till Bolagets storlek och verksamhetens art, omfattning och komplexitet. Informationen ska offentliggöras årligen, dock senast i samband med att årsredovisningen offentliggörs.

Informationen ska bland annat innehålla uppgift om hur huvuddragen i Bolagets ersättningssystem är utformade.

FONDVILLKOR vector arrows
illustration