Information till andelsägarna gällande ändring av fondbestämmelser

 • Kategori
 •  | Övrigt
 •  | Nyheter

Nowo Fund Management AB vill informera dig om några uppdateringar av fondbestämmelserna för Nowo Global Fund. Oroa dig inte, du behöver inte vidta några åtgärder till följd av dessa ändringar.

Ändringarna gäller:

 • Nowo Global Fund Andelsklass A SEK, ISIN-kod: SE0007871579
 • Nowo Global Fund Andelsklass F SEK, ISIN-kod: SE0020357523

Behöver jag göra något som andelsägare? 

Nej, du behöver inte vidta några åtgärder till följd av dessa ändringar.

Ändringarna avser: 

 • Namnbyte: Fondförvaltaren har bytt nman till Nowo Fund Management AB. Observera att det är samma företag som fortfarande förvaltar fonden.
 • Förvaringsinstitut: För att effektivisera fondförvaltningen har vi bytt förvaringsinstitut till Swedbank AB (publ).
 • Ny andelsklass: Vi har infört en ny andelsklass – andelsklass G SEK.
 • Tidigareläggning av inlösen: Tiden för inlösen har ändrats till klockan 16.00 för att effektivisera hanteringen av inlösenuppdrag.
 • Ny webbplatsadress: Adressen till fondbolagets webbplats har ändrats till www.nowofundmanagement.se med anledning av namnbytet.
 • Höjning av inlösenavgift: Inlösenavgiften för andelsklass A, B, C, D och E har höjts från 2,0 procent till 2,5 procent för att täcka kostnader för administration av inlösen.

När träder ändringarna i kraft?
De nya fondbestämmelserna börjar gälla den 2 april 2024.

Nedan beskrivs förändringarna i fondbestämmelserna. 

 • Rätt att få fondandelar inlösta innan de ändrade fondbestämmelserna börjar tillämpas.
 • Berörda andelsägare i enlighet med 4 kap. 9 b § LVF har rätt att få sina fondandelar inlösta innan de ändrade fondbestämmelserna börjar tillämpas, utan att andra avgifter tas ut än vad som motsvarar kostnaderna för att avveckla värdepapper med anledning av begärd inlösen. Möjlighet att begära inlösen under dessa villkor ges under 30 dagar från dagen för denna underrättelse.
 • De nya fondbestämmelserna, informationsbroschyrer och faktablad samt övrig information kommer att finnas tillgänglig på här.

Om du har frågor med anledning av denna information är du mycket välkommen att kontakta oss.

Med vänliga hälsningar
Nowo Fund Management AB