Månadsrapport – Nowo Global Fund April 2024

  • Kategori
  •  | Nyheter
  •  | Rapporter

Nowo Global Fund hade i april ännu en framgångsrik månad och ökade med 1,19 % vilket var jämfört med fondens jämförelseindex som minskade med 0,16 % för samma period.

I april såg vi avmattning på de viktigaste aktiemarknaderna efter ett starkt första kvartal och vi ser framför oss en mer osäker och splittrad bild om vart aktiemarknaderna tar vägen.

Som exempel gick den amerikanska börsen NASDAQ Composite där många av våra amerikanska bolag finns listade ner med -1,11% omräknat till svenska kronor.

Vad gäller fondens innehav så har vi ökat igen vår exponering i Volvo efter tidigare försäljningar under mars. Ett annat mindre svenskt bolag som vi tagit in i portföljen är Bulten som är ett teknikföretag som utvecklar högteknologiska fästelement till olika branscher som fordon och hemelektronik då vi ser en ökad efterfrågan av bolagets produkter. Fonden har också ökat sitt innehav i amerikanska Apple och Microsoft med bakgrund mot de uttalade visioner som bolagen gjort kring AI relaterad teknik.

Det bolag som har bidragit mest i absoluta tal under perioden var återigen Eyeonid, som fortsatt haft en god kursutveckling. Priset på aktien har under april ökat med flera hundra procent.

Fondens totala utveckling under året är fortsatt stark och avkastningen tom sista april är + 11,97%. Grafen nedan visar fondens utveckling i jämförelse med fondens jämförelseindex i år t.om 2024-04-30.

Indexerad avkastning Nowo Global Fund YTD 30 april 2024

Nedan visar vi ett diagram som visar fondens totala fördelning mellan olika tillgångsslag där vi från förra månaden har viktat upp aktiedelen på bekostnad av räntebärande tillgångar.

Tillgångsfördelning Nowo Global Fund April 2024

Centralt för privatekonomin för svenska hushållens ekonomi är hur den svenska räntemarknaden utvecklas och därmed våra boräntor. De är som bekant starkt beroende av vår omvärld och hur övriga centralbanker agerar. USA kämpar fortfarande med en högre inflation än önskat vilket ger att det troliga scenariot nu är att en sänkning kommer först i september och sedan ytterligare en i slutet av 2024. Årstakten för den amerikanska kärninflationen, KPI, låg kvar på höga 3,8% i senaste rapporten.

USAs kärn-KPI stiger över snittet innan pandemin april 2024

Vad gäller den svenska Riksbanken så är banken SEB med flera trygga i att det kommer en första räntesänkning vid 8-maj mötet då den svenska inflationen föll ner till 2,9% i mars enligt måttet KPIF och vi närmar oss målet om 2%.

Inflationen närmar sig målet april 2024

Kvar finns en osäkerhet om hur stark den svenska kronan är i förhållande till euron och dollarn.
Om kronkursen är fortsatt svag och inflationen inte fortsätter ner i förväntad takt så finns risken att räntesänkningarna blir färre och lägre.

Avslutningsvis vill vi påminna om värdet av att sprida riskerna när man investerar. Vi rekommenderar att fortsätta spara ofta och regelbundet, och vid flera olika tillfällen. På så sätt får du automatiskt ett genomsnittspris, vilket ofta är fördelaktigt.

Med vänliga hälsningar från fondens förvaltare

Källor: Riksbanken, SEB, Nowo Fund Management AB, Nasdaq.