Så startade börsåret: Månadens börsanalys Januari 2024

Nowo Global Fund ökade med 2,92 % under januari vilket var bättre än fondens jämförelseindex som ökade med 1,92 % för samma period.

Fondens fina avkastning i januari beror till stor del på att de stora börserna där fonden har sitt innehav har gått starkt och som exempel har det indexet S&P 500 som samlar 500 amerikanska storbolag nått en ny rekordnivå under månaden.

I slutet av december kom Konjunkturinstitutet med en ny rapport som beskriver konjunkturläget i Sverige där de också presenterar prognosen för den ekonomiska utvecklingen för de närmaste 2 åren.

Klarlagt i rapporten är att vi fortsatt befinner oss i en lågkonjunktur som kommer att fördjupas ytterligare under året som ligger framför oss. Bidragande orsaker är en fortsatt hög inflation och höga räntor som båda har slagit hårt mot såväl hushållens köpkraft som mot bostadsbyggandet. Vi kan läsa ut av diagrammet att en viss återhämtning i hushållens syn på den egna ekonomin dock har skett men från låga nivåer.

Diagram för hushållens syn på den egna ekonomin

Konjunkturinstitutet spår även att arbetslösheten fortsätter att stiga under året och att den toppar ut i slutet av året på 8,5%. Utsikten för den svenska arbetsmarknaden är fortsatt svag med negativa anställningsplaner för alla delar av näringslivet och med handel- och byggbranschen i botten.

Glädjande är dock att kunna konstatera att Riksbanken rapporterade att inflationen mätt som KPIF har fortsatt ner från toppnoteringen om drygt 10% under 2023 till 2,3% i december vilket är nära inflationsmålet om 2%.

Konjunkturinstitutet är övertygade om att Riksbanken därför kommer att inleda en serie räntesänkningar under våren och sommaren. Banken SEB förväntade sig ett besked den 1 februari om att Riksbanken låter styrräntan vara oförändrad (vilket blev fallet) med en första sänkning i maj i år.

Graf över prognos för räntesänkningar av Riksbanken

Vad gäller vår svenska krona så har den förstärkning mot andra viktiga valutor som euro och dollar som vi såg i november och december fått en korrigering där kronan har försvagats. Banken SEB tror att försvagningen är tillfällig och att räntesänkningar från den europeiska och den amerikanska centralbanken under våren 2024 kommer att stötta/ stärka kronan och att vi kan se att kronan gynnas i höst när den svenska konjunkturen förbättras och att växelkursen EUR/SEK då beräknas vara lägre i slutet av 2024 än i början av året. Vår växelkurs är som bekant starkt beroende av globala drivkrafter vilket var tydligt under året som gick och den svenska kronan handlas i mönster som liknar andra mindre/ risk valutor.

Vad gäller vår svenska krona så har den förstärkning mot andra viktiga valutor som euro och dollar som vi såg i november och december fått en korrigering där kronan har försvagats.

Geopolitiskt så har kriget i mellanöstern fortsatt och utökats i regionen till att fartyg har attackerats på väg mot Suezkanalen. Västvärlden med USA och Storbritannien i spetsen har genomfört räder mot mål kopplade till Huthi rebellerna i Jemen.  Vad gäller kriget mellan Ukraina och Ryssland så har den senaste tiden präglats av hårda strider men mer av ett ställningskrig än faktiska framgångar från någon av sidorna i form av terrängvinster.

Avslutningsvis vill vi påminna om värdet av att sprida riskerna när man investerar. Vi rekommenderar att fortsätta spara ofta och regelbundet, och vid flera olika tillfällen. På så sätt får man automatiskt ett genomsnittspris, vilket ofta är fördelaktigt.

Med vänliga hälsningar från fondens förvaltare.

Källor; SEB, Nowo Fund Management, Konjunkturinstitutet, Riksbanken.

Årskrönika: Nowofondens resultat 2023, så bra gick det för fonden

Under 2023 har Nowofonden utvecklats väl med en god avkastning om 17,77 %, vilket överträffar jämförelseindexet med hela 7,12 % enheter. Det är med glädje som vi presenterar Nowofondens resultat, årets framgångar och delar med oss av några insikter som påverkade fondens prestation och vår omvärld.

Nowo Global Fund kvalade återigen in på listan av de bästa blandfonderna och kvalade in i det toppskiktet enligt fondanalysföretaget Morningstars utvärdering. Utöver detta har fonden sedan år 2021 haft 5 stycken stjärnor hos Morningstar vilket är en utmärkelse som en fond får om den är en av de 10% bäst avkastande fonder i sin kategori.

Fonden blev under 2023 en artikel 8 fond vilket är en hållbarhetsklassificering som innebär att förvaltningen ska ta hänsyn till miljörelaterade eller sociala egenskaper. Detta innebär att fonden inte ska investera i företag som finns i sektorer som exempelvis tobak, alkohol och kolkraft.

För att välja ut vilka bolag som fonden ska investera i så använder vi oss av en investerings datamodell som utgör grunden för vår placeringsfilosofi och som vi använt under många år. Den samlar löpande in data från den samlade analytikerkårens köprekommendationer som vi sedan analyserar, graderar och investerar i utifrån algoritmens utfall. Under 2023 har vi ökat vikten av amerikanska tillgångar och viktat ner de europeiska bolagen vilket vi tar med oss även in i 2024.

 

Graf, Nowofondens Årskrönika 2023

 

Nowofonden resultat 2023:
Avkastning Nowofonden 2023: +17,77%
Snittavkastning/år senaste fem åren: +14,24%


Nowofondens investeringar

Några investeringar under året som vi vill lyfta fram

NVIDIA är ett amerikanskt teknikföretag som är bland de bolag i världen som har högst värdering. Bolaget är världsledande inom databehandling och artificiell intelligens. Under 2023 har kurs ökat med mer än 200% och har bidragit till fondens avkastning och vi ser att bolaget trots sin fantastiska utveckling fortsatt har många köprekommendationer och ligger kvar som ett viktigt innehav.

Lifeclean är ett mindre svenskt bolag som fonden har en investering i. Bolaget är ett green-tech bolag som har desinfektions och saneringslösningar som de har patent på och som exempelvis rengör och bryter ner farliga PFAS ämnen som idag möter en allt hårdare reglering runt om i världen vilket öppnar upp möjligheter för bolaget.

Vår investering i Länsförsäkringar företagsobligation är en konsekvens av den allmänna ränteuppgången under 2023 då vi har viktat upp andelen företagsobligationer som blivit mer intressanta då avkastningen på dessa instrument har ökat under året.

I dag kan du investera i Nowo Global Fund via appen och via fondbolagen Futur och Movestic. Vi arbetar för att fonden ska kunna vara valbar på fler fondplattformar som exempelvis Avanza och Nordnet samt ytterligare utvalda försäkringsbolag. Vill du att fonden ska finnas på de platser som du använder så fråga gärna om de kan ta upp Nowofonden på sitt fondtorg.

De mest populära sparsätten under 2023 var Dagspar och Lönespar vilka är två bra verktyg att använda för att successivt bygga upp ett långsiktigt och kontinuerligt sparande.

Vi vill avslutningsvis betona vikten av att sprida risker och fortsätta spara ofta och regelbundet. Genom att nyttja möjligheterna via Nowos olika sparsätt så skapar du automatiskt ett så lågt genomsnittspris som möjligt.

Månadens börsanalys: Så gick det för Nowofonden i december 2023

Nowo Global Fund ökade med 4,42 % under december vilket var bättre än fondens jämförelseindex som ökade med 0,55 % för samma period. Under 2023 har fonden stigit med 17,77 % vilket är hela 7,12 % enheter bättre än fondens jämförelseindex som steg med 10,65 % under 2023. Utöver detta så har de fondsparare som är Nowo+ kunder också fått sin Sparbonus på upp till 3% vilken syns i appen under sparhändelser.

Den fina avkastningen i december kan härledas till stor del till fondens investeringar i små och medelstora bolag som generellt haft en stark utveckling under månaden. Ett exempel är bolaget Lifeclean som vi lyft fram i en tidigare månadsrapport och som vi tror starkt på.

I december ser vi fortsatt tydliga tecken på att vi befinner oss i en lågkonjunktur. Hushållens konsumtion beräknat i fasta priser är redan inne på det femte kvartalet med negativ utveckling. Bostadsbyggarbranschen är pressad med lägre produktion och dystra utsikter för året som är framför oss. Parallellt ser vi att konkurserna ökar och att det finns risk för spridningseffekter till kringliggande branscher.

De under året kraftigt höjda marknadsräntorna har fått önskad effekt och efterfrågan på varor och tjänster har minskat vilket i sin tur lett till den önskade effekten att det av Riksbanken uppsatta inflationsmålet om 2% bör kunna nås under den närmaste tiden. I november sjönk Konsumentprisindex KPIF till 3,6% från 4,2% i oktober enligt statistik från SCB.

Vi kan också se att Sveriges kärninflation ligger i linje med Euroområdet och att Europas kärninflation nu börjar närma sig USA:s nivåer där prognosen är att under 2024 ligga i par med USA och med uppsatt inflationsmål.

I och med detta så ser vi att räntetoppen är nådd för den här gången och allt tyder på att räntorna kommer att sjunka tillbaka under året som kommer. En bedömning som SEB gör är att den första sänkningen av styrräntan från Riksbanken sker i maj 2024 och banken Nordea räknar i sin rapport som nyligen publicerades med hela 6 stycken räntesänkningar under 2024. Den fulla effekten av alla räntehöjningarna har dock ännu inte märkts av fullt ut då det finns en eftersläpning i och med att företag och hushåll har kvar lån till bundna räntor som ännu inte har löpt ut och när det sker så omförhandlas de till gällande räntenivåer.

Vi ser att den svenska arbetsmarknaden börjar vika och att antalet personer som är berörda av varsel och är arbetslösa ökar samtidigt som det finns färre lediga jobb utannonserade vilket inte är någon bra kombination. Arbetslösheten väntas fortsätta öka under 2024 för att minska först 2025.  Arbetsförmedlingen har under hösten genomfört en enkät som visar att arbetsgivarna nu är lika pessimistiska som under finanskrisen hösten 2008.

Den svenska kronan har återhämtat sig starkt från toppnoteringen i september då en euro kostade strax under 12 kronor till att kosta 11,60 kronor efter att Riksbanken aviserade ett program för att säkra valutareserven. Framöver så ser vi att vi fortsatt är i händerna på den globala utvecklingen som sätter riktlinjen och är den främsta drivkraften för hur kronkursen ska utvecklas.

Kriget i mellanöstern fortsätter och vi ser en ökad fortsatt risk för spridning i regionen men att det parallellt pågår medlingsförsök. Vad gäller kriget mellan Ukraina och Ryssland så har Ryssland trappat upp bombningarna mot ukrainska storstäder och kritisk infrastruktur och här finns ännu inga tecken på några medlingsförsök.

Avslutningsvis vill vi som vanligt påminna om värdet av att sprida riskerna när man investerar. Vi rekommenderar att fortsätta spara ofta och regelbundet, och vid flera olika tillfällen. På så sätt får man automatiskt ett genomsnittspris, vilket ofta är fördelaktigt.

Hälsningar från fondens förvaltare som passar på att önska er alla en riktigt god fortsättning på det nya året.

Källor; SEB, Arbetsförmedlingen, ECB, Riksbanken, QQM, SCB, Svenskt Näringsliv, Nasdaq, Nordea.

Börsanalys: Vad hände på börsen och hur gick det för Nowofonden i november 2023?

Nowo Global Fund ökade med 2,63 % under november vilket var bättre än fondens jämförelseindex som ökade med 1,58 % för samma period. Sedan årsskiftet har fonden stigit med 12,79 % vilket är bättre än fondens jämförelseindex som stigit med 10,05 % under året.

November har präglats av allt tydligare tecken om att Sverige är på väg med god fart in i en lågkonjunktur. Konsumtionen försvagas och den svenska bruttonationalprodukten, BNP, är på en negativ tillväxtbana.

Vi är mitt inne i handelns viktigaste period som precis klarat av både Singels Day och Black Week och har den viktiga julhandeln framför oss. Hur det samlade resultatet blir är såklart för tidigt att utläsa ännu. Men faktorer som generellt höga priser på varor och tjänster och höga räntor leder till att hushållen är än mer försiktiga samt att det finns orosmoln om vart arbetslösheten ska ta vägen spär på osäkerheten.

Kriget i mellanöstern är inne på sin andra månad och sedan den 7 oktober ser vi en ökad spänning i regionen, det har beslutats om en paus i kriget som sedan återupptagits och det finns risk att konflikten sprider sig till angränsande länder. Även kriget mellan Ukraina och Ryssland har fortsatt och har under månaden präglats mer av ställningskrig med höga förluster än större territoriella framgångar från någon sida.

De globala aktiemarknaderna utvecklades starkt under månaden då investerare haft en växande övertygelse om att främst den amerikanska men även andra viktiga centralbanker har lyckats vinna kampen om att få ner inflationen.

Vi ser att den svenska arbetsmarknaden visar tecken på att försvagas och statistik från Arbetsförmedlingen visar att antalet nyanmälda lediga platser i Q3 har avtagit i styrka och den gröna linjens trendlinje visar på ett tydligt trendbrott under sommaren.

Vi ser att den svenska arbetsmarknaden visar tecken på att försvagas och statistik från Arbetsförmedlingen visar att antalet nyanmälda lediga platser i Q3 har avtagit i styrka och den gröna linjens trendlinje visar på ett tydligt trendbrott under sommaren.

Riksbanken valde vid sitt möte i november att låta den viktiga styrräntan vara oförändrad på 4,00% men flaggade samtidigt för att det kan komma höjningar framöver trots bibehållen räntenivå med hänvisning till en fortsatt hög inflation och en svag krona. Beskedet kan också ses i ljuset av att Riksbanken vill skapa handlingsutrymme och samtidigt dämpa förväntningarna om snara och sannolika räntesänkningar.

Den svenska kronan har fortsatt att vara svag mot de viktigaste valutorna dollarn och euron om än att vi sett en återhämtning där den svenska kronan som stärkts under november.

Den svenska kronan har fortsatt att vara svag mot de viktigaste valutorna dollarn och euron om än att vi sett en återhämtning där den svenska kronan som stärkts under november.

I SCBs byggkostnadsindex visar på att byggkostnaden har ökat med ca 6,6% de senaste 12 månaderna och detta i kombination med att räntekostnaderna för byggherrarna ökat med 27% ger en stor påverkan på byggsektorn men även på kringliggande branscher.

Boverket släppte i slutet av oktober en reviderad rapport som visar på 27.000 påbörjade bostadsbyggen och ombyggnationer och konstaterar att det är en minskning med hela 55% jämfört med 2022 och att prognosen för 2024 är att byggandet kommer att sjunka ytterligare. Boverket konstaterar att gapet ökar mellan det beräknade byggbehovet som är ca 67.000 bostäder per år fram till 2030 och vad som faktiskt byggs.

Boverket konstaterar att gapet ökar mellan det beräknade byggbehovet som är ca 67.000 bostäder per år fram till 2030 och vad som faktiskt byggs

Avslutningsvis vill vi som vanligt påminna om värdet av att sprida riskerna när man investerar. Vi rekommenderar att fortsätta spara ofta och regelbundet, och vid flera olika tillfällen. På så sätt får man automatiskt ett genomsnittspris, vilket ofta är fördelaktigt.

Hälsningar från fondens förvaltare som passar på att önska er alla en riktigt God Jul.

 

Källor; SEB, Arbetsförmedlingen, ECB, Riksbanken, QQM, SCB, Boverket, Nasdaq.

Månadens börsanalys är här, så gick det för Nowofonden i oktober 2023

Nowo Global Fund minskade med 0,13 % under oktober vilket var något bättre än fondens jämförelseindex som minskade med med 0,17 % för samma period och klart bättre än svenska aktier, som minskade med 3,27% mätt som OMX Stockholm Benchmark Gross index. Sedan årsskiftet har fonden stigit med 10,16 % vilket är bättre än fondens jämförelseindex som stigit med 8,47 % under året.

Oktober har varit en relativt turbulent månad för aktiemarknaderna med nedgångar som följd. Under månaden har bland annat marknadsräntorna i USA stigit vilket har bidragit till att pressa börsen, på grund av oro för effekter på fastighetsmarknaden och ekonomin i stort. Det fanns dock en förväntan på att USA:s centralbank, FED, skulle lämna räntan oförändrad, vilket också blev fallet.

Kriget i mellanöstern har ökat spänningen i regionen och i omvärlden och risken för att konflikten sprider sig till angränsande länder är påtaglig och följs noga av världens ledare.

Den svenska aktiemarknaden var pressad under månaden, med en bred nedgång på drygt 3 procent, vilket även påverkade fondens avkastning.

Vi ser att den svenska arbetsmarknaden bromsar in i månaden efter att ha stått emot den allt svagare tillväxten efter sommaren relativt bra. Antalet varsel ökar och samtidigt minskar antalet nya lediga platser, ingen bra kombination. Vändningen är inte alarmerande men tydlig och inbromsningen har historiskt sätt kunnat gå relativt fort när den väl har börjat.

Antalet varsel ökar och samtidigt minskar antalet nya lediga platser

Samtidigt fortsatte kronan att försvagas mot för fonden viktiga valutor som dollarn, som vid månadens utgång var värd drygt 11 kronor. De höga räntorna i Sverige pressar hushållens konsumtion och dämpar företagens investeringar och satsningar. Indikatorer som Inköpschefsindex pekar på en betydligt dystrare utveckling i såväl Sverige som vår omvärld. När det går sämre i de länder som köper svenska exportvaror brukar det resultera i en försvagad kurs för den svenska kronan.

Banken SEB har tillsammans med revisionsfirman Deloitte genomfört en undersökning hos finanschefer på de 500 största bolagen i Sverige, vilket de gör två gånger om året. Resultatet är tydligt och visar att det ekonomiska läget försämrats och att många företag nu amorterar av skulder, vilket visar på att de nu rustar sig för sämre tider men att någon generell övervintring inte går att se i rapporten.

Grafen nedan visar Finanschefernas syn på framtida affärsmöjligheter de kommande 6 månaderna och som du ser så har den blå Affärsmöjlighetsgrafen vikt nedåt kraftigt de senaste 18 månaderna och svaren ger inte bara det svagaste nettotalet (-25%) sedan finanskrisen utan också den största förändringen mellan två rapporttillfällen.

Finanschefernas syn på framtida affärsmöjligheter de kommande 6 månaderna

Avslutningsvis vill vi som vanligt påminna om värdet av att sprida riskerna när man investerar. Vi rekommenderar att fortsätta spara ofta och regelbundet, och vid flera olika tillfällen. På så sätt får man automatiskt ett genomsnittspris, vilket ofta är fördelaktigt.

Hälsningar från fondens förvaltare

Månadens börsanalys, vad hände på börsen i september 2023?

Nowo Global Fund minskade med 2,2 % under september vilket var något sämre än fondens jämförelseindex som minskade med 2,1 % för samma period. Sedan årsskiftet har fonden stigit med 10,29 % vilket är bättre än fondens jämförelseindex som stigit med 8,65 % under året.

Inflationen i Sverige har fortsatt påverka både marknader och hushåll under september men vi ser ett trendbrott där KPI sjönk från 9,3% i augusti till 7,5% i september och där KPIF sjönk från 6,4% till 4,9% i augusti. Trots utplaningen så är inflationsnivån klart över Riksbankens långsiktiga mål om 2%. KPI visar inflationen medan KPIF visar inflationen utan effekterna av ändrade bostadsräntor.

I Europa sjunker inflationen och sammantaget har en samlad inflationstakt om 5,9 procent men med stor variation där exempelvis Ungern har 14,2 procent mot Schweiz har 1,9 procent. I Tyskland sjönk inflationen men steg något i Spanien under september.

Den svenska styrräntan höjdes som förväntat med 0,25% under månaden och är nu på 4,00 %. Riksbanken är tydlig med att det kan komma ytterligare höjningar men tonade ner räntebanan något. Beskedet är också att vi med största sannolikhet under en överskådlig tid kommer att befinna oss i ett högt ränteläge.

Den svenska styrräntan höjdes som förväntat med 0,25% under månaden och är nu på 4,00 %. Riksbanken är tydlig med att det kan komma ytterligare höjningar men tonade ner räntebanan något. Beskedet är också att vi med största sannolikhet under en överskådlig tid kommer att befinna oss i ett högt ränteläge.

Den amerikanska ekonomin undvek efter förhandlingar i kongressen en nedstängning av statsapparaten och kom överens via en övergångsbudget som sträcker sig i 45 dagar framåt i tiden. Diskussionerna lär fortsätta och två viktiga iakttagelser från förhandlingarna är dels en tydlig polarisering mellan republikaner och demokrater och dels tecken på ett minskat stöd till Ukraina i kriget mot Ryssland.

Källor: SEB, SEB, SCB, ECB och Riksbanken.

Avslutningsvis vill vi i vanlig ordning påminna om värdet av att sprida riskerna när man investerar. Vi rekommenderar att fortsätta spara ofta och regelbundet, och vid flera olika tillfällen. På så sätt får man automatiskt ett genomsnittspris, vilket ofta är fördelaktigt.

Tidiga hösthälsningar från fondens förvaltare

Vad hände på börsen i juli 2023? Läs månadens expertanalys

Nowo Global Fund sjönk med 0,17% under juli, men presterade ändå bättre än svenska aktier som i sin tur minskade med 1,25% mätt som OMX Stockholm Benchmark Gross index, under månaden. Sedan årsskiftet har fonden stigit med 12,37 % vilket är bättre än fondens jämförelseindex som stigit med 10,18 % under året.

Inflationen har fortsatt påverka marknader och hushåll under juli. Den är fortsatt hög i Sverige, 6,4% KPIF i juni, mot Riksbankens långsiktiga mål om 2%. Inflationstakten har dock minskat jämfört med föregående månad då den var 6,7%. KPI visar inflationen medan KPIF visar inflationen utan effekterna av ändrade bostadsräntor. När man mäter inflationen med KPIF justeras KPI för eventuella förändringar i bostadsräntor. Detta görs för att ge en mer renodlad bild av den underliggande inflationen.

Europeiska centralbanken, ECB, höjde under juli sin styrränta till 3,75%, vilket är den högsta nivån sedan år 2000. Även amerikanska FED höjde styrräntan, som nu också är på den högsta nivån sedan år 2001 med en nivå på 5,25- 5,5%. Inflationstakten är fortsatt hög både i USA och i Europa, men det är tydligt att räntehöjningarna börjat ge effekt. USA ligger något före Europa i räntekurvan och har även något lägre inflation.

Inflation och styrräntor Riksbankens penningpolitiska rapport juni 2023

Trots minskad inflationstakt räknar Riksbanken med att styrräntan höjs minst en gång till i år och att den därefter ligger kvar på en åtstramande nivå under en relativt lång period. Men osäkerheten fortsätter att vara stor, och ny information och hur den bedöms påverka konjunktur- och inflationsutsikterna kommer att vara avgörande för utformningen av penningpolitiken.

Avslutningsvis vill vi i vanlig ordning påminna er alla om värdet av att sprida risker när man investerar. Vi rekommenderar att man fortsätter spara ofta och regelbundet, och vid flera olika tillfällen. På så sätt får du automatiskt ett genomsnittspris, vilket ofta är fördelaktigt.

Sommarhälsningar från fondens förvaltare

Vad hände på börsen i juni 2023? Läs månadens börsanalys

Nowo Global Fund steg med + 5,08% under juni vilket är bättre än svenska aktier som ökade med 3,35% mätt som OMX Stockholm Benchmark OMXS30, under månaden. Sedan årsskiftet har fonden stigit med 12,48 % vilket är klart bättre än fondens jämförelseindex som stigit med 9,38 % under året.

Den fråga som marknaden fokuserat på under våren är hur USA skall hantera lånetaket fick sin upplösning i början av juni då president Biden signerade den amerikanska senatens förslag till att tillfälligt ta bort skuldtaket vilket skapade ett visst lugn på de finansiella marknaderna.

Något annat som har fortsatt att påverka marknader och hushåll är inflationen. Den är som bekant fortsatt hög i Sverige, 6,7% KPIF i maj, mot Riksbanken långsiktiga mål om 2%. KPI visar inflationen medan KPIF visar inflationen utan effekterna av ändrade bostadsräntor.

Något annat som har fortsatt att påverka marknader och hushåll är inflationen. Den är som bekant fortsatt hög i Sverige, 6,7% KPIF i maj, mot Riksbanken långsiktiga mål om 2%. KPI visar inflationen medan KPIF visar inflationen utan effekterna av ändrade bostadsräntor.

Vad gäller de olika styrräntorna så ser vi att centralbankerna förväntas minska ökningstakten men vi kan ändå konstatera att under månaden så har den Europeiska Centralbanken, ECB, och de norska och danska centralbankerna höjt sina styrräntor med 0,25% vilket för ECB är den högsta räntan på 22 år.

Även den Svenska Riksbanken gjorde en höjning av den s.k styrräntan med 0,25% den 29 juni till 3,75% och i sitt pressmeddelande så flaggar de för ytterligare en höjning under året.

Under månaden kom det statliga Konjunkturinstitutet med en rapport som dels beskriver att den svenska ekonomin nu går in i en lågkonjunktur under 2023 och som förväntas förbli i några kvartal framöver där det är just den höga inflationen och räntehöjningarna som dämpar tillväxten i Sverige. Det som tolkas som positivt i rapporten är att arbetsmarknaden uppvisar en motståndskraft och att arbetslösheten ökar betydligt mindre än under tidigare lågkonjunkturer.

Och avslutningsvis vill vi i vanlig ordning påminna er alla om värdet av att sprida risker när man investerar. Vi rekommenderar att man fortsätter spara ofta och regelbundet, och vid flera olika tillfällen. På så sätt får man automatiskt ett genomsnittspris, vilket ofta är fördelaktigt.

Sommarhälsningar från fondens förvaltare

Vad hände på börsen i maj 2023? Läs månadens börsanalys

Nowo Global Fund sjönk med -1,31 % under maj vilket är bättre än svenska aktier som tappade 2,29 %, mätt som OMX Stockholm Benchmark, under månaden. Sedan årsskiftet har fonden stigit med 7,48 % vilket är klart bättre än fondens jämförelseindex som stigit med 3,97 % under året.

Under maj har marknaden fokuserat mycket på hur USA skall hantera lånetaket. Den amerikanska staten har närmat sig den maximala skuldsättningen för landet om inte politikerna kan komma överens om att höja skuldtaket för att kunna fortsätta att låna. Det har lett till att priset på risk för att amerikanska staten inte skall betala på sina befintliga skulder har ökat under månaden för att i slutet lugna ner sig när det till slut kom beslut om att höja lånetaket. Se nedan för illustration av USAs statsskuld sedan 1970 och skuldtaket.

Inflationens påverkan på marknaderna

Andra faktorert som har fortsatt att påverka de finansiella marknaderna såväl som konsumenter är inflationen som börjar sakta in lite vilket har gjort att centralbankerna förväntas minska ökningstakten i styrräntehöjningarna och framöver till och med sänka styrräntorna under 2024.

Förväntade vinstökningar och sektorsutveckling

Data från I/B/E/S, ett verktyg som samlar in och analyserar finansiella estimat från olika analytiker, visar att vinsterna under kvartal 2 2023 jämfört med kvartal 2 2022 har stigit med ca 9 %. I Europa förväntar sig analytikerna att vinsterna skall stiga i 12 av 15 länder under 2023 och Portugal och Finland har de högsta förväntade vinstökningstakterna i år.

Under maj utvecklades läkemedelsaktier starkast medan telekommunikation hade den svagaste utvecklingen.

Och avslutningsvis vill vi i vanlig ordning påminna er alla om värdet av att sprida risker när man investerar. Vi rekommenderar att man fortsätter spara ofta och regelbundet, och vid flera olika tillfällen. På så sätt får man automatiskt ett genomsnittspris, vilket ofta är fördelaktigt. Så gör som många andra och nyttja den möjligheten via Nowo!

Sommarhälsningar från fondens förvaltare
Jonas Sandefeldt

Vad hände på börsen i april 2023? Läs månadens börsanalys

Efter ett mycket starkt första kvartal för Nowo Global Fund (+9,1%) blev april en lugnare månad och fonden sjönk marginellt med -0,2%. Sedan årsskiftet är fonden +8,9% vilket är bättre än världsindex mätt som MSCI AC Index i SEK steg under månaden med 0,42% och 7,01% sedan årsskiftet. Fonden har därtill överträffat sitt jämförelseindex som har stigit med 3,9% i år.

Riksbanken höjer räntan, igen

Vid ett möte i slutet av april beslöt Riksbanken att höja sin styrränta med 0,5 procentenheter till 3,5 procent. Skälet som angavs var att inflationen fortfarande är ”alldeles för hög” och att den underliggande inflationen under årets inledning har varit klart högre än väntat. Riksbanken bedömer vidare att styrräntan troligen kommer att höjas med ytterligare 0,25 procentenheter i juni eller september. Förhoppningen är att den förda penningpolitiken kommer att få bukt med inflationen och att Riksbankens inflationsmål nås under 2024.

Och vår alldeles egen Riksbank är som bekant inte ensam om att höja räntor för att bekämpa inflation. I princip alla marknader i världen får känna av ett högre ränteläge, som illustreras av Bloombergs karta över räntehöjningar sedan årsskiftet.

Nowo Global Fund – Räntehöjningskarta Bloomberg

Viktiga besked framöver

Nu i veckan kommer ytterligare viktiga besked från centralbanker, och såväl ECB (i Europa) och Fed (i USA) väntas höja ytterligare. Vi bedömer att detta kommer att vara ett återkommande tema under året. Efter att ha missbedömt läget tar man nu det säkra före det osäkra och höjer till dess att inflationen har dämpats.

Flertalet bolag har under månaden rapporterat utfallet för årets första kvartal. Data från I/B/E/S, som är ett verktyg som samlar in och analyserar finansiella estimat från olika analytiker visar att vinstförväntningarna för 2023 har fallit efter rapporterna, från en vinstökning på 8,5 % under 2023 jämfört med 2022 i början av året till att i dag ligga på en vinstökning om 0,5 % jämfört med 2022. Många bedömare anser dock att USA och Europa inte kommer gå in i en lågkonjunktur utan att ekonomierna kommer att bromsa in men hålla sig vid positiv tillväxt.

Under april utvecklades fastighetsaktier starkast medan informationsteknologi hade den svagaste utvecklingen.

Och avslutningsvis vill vi i vanlig ordning påminna er alla om värdet av att sprida risker när man investerar. Aktiemarknaden uppvisar för närvarande stora dagliga rörelser, så därför rekommenderar vi att man fortsätter spara ofta och regelbundet, och vid flera olika tillfällen. På så sätt får man automatiskt ett genomsnittspris, vilket ofta är fördelaktigt. Så gör som många andra och nyttja den möjligheten via Nowo.

Vårhälsningar från fondens förvaltare
Ola Björkmo och Jonas Sandefeldt