Månadens börsanalys är här, så gick det för Nowofonden i oktober 2023

  • Kategori
  •  | Nyheter
  •  | Rapporter

Nowo Global Fund minskade med 0,13 % under oktober vilket var något bättre än fondens jämförelseindex som minskade med med 0,17 % för samma period och klart bättre än svenska aktier, som minskade med 3,27% mätt som OMX Stockholm Benchmark Gross index. Sedan årsskiftet har fonden stigit med 10,16 % vilket är bättre än fondens jämförelseindex som stigit med 8,47 % under året.

Oktober har varit en relativt turbulent månad för aktiemarknaderna med nedgångar som följd. Under månaden har bland annat marknadsräntorna i USA stigit vilket har bidragit till att pressa börsen, på grund av oro för effekter på fastighetsmarknaden och ekonomin i stort. Det fanns dock en förväntan på att USA:s centralbank, FED, skulle lämna räntan oförändrad, vilket också blev fallet.

Kriget i mellanöstern har ökat spänningen i regionen och i omvärlden och risken för att konflikten sprider sig till angränsande länder är påtaglig och följs noga av världens ledare.

Den svenska aktiemarknaden var pressad under månaden, med en bred nedgång på drygt 3 procent, vilket även påverkade fondens avkastning.

Vi ser att den svenska arbetsmarknaden bromsar in i månaden efter att ha stått emot den allt svagare tillväxten efter sommaren relativt bra. Antalet varsel ökar och samtidigt minskar antalet nya lediga platser, ingen bra kombination. Vändningen är inte alarmerande men tydlig och inbromsningen har historiskt sätt kunnat gå relativt fort när den väl har börjat.

Antalet varsel ökar och samtidigt minskar antalet nya lediga platser

Samtidigt fortsatte kronan att försvagas mot för fonden viktiga valutor som dollarn, som vid månadens utgång var värd drygt 11 kronor. De höga räntorna i Sverige pressar hushållens konsumtion och dämpar företagens investeringar och satsningar. Indikatorer som Inköpschefsindex pekar på en betydligt dystrare utveckling i såväl Sverige som vår omvärld. När det går sämre i de länder som köper svenska exportvaror brukar det resultera i en försvagad kurs för den svenska kronan.

Banken SEB har tillsammans med revisionsfirman Deloitte genomfört en undersökning hos finanschefer på de 500 största bolagen i Sverige, vilket de gör två gånger om året. Resultatet är tydligt och visar att det ekonomiska läget försämrats och att många företag nu amorterar av skulder, vilket visar på att de nu rustar sig för sämre tider men att någon generell övervintring inte går att se i rapporten.

Grafen nedan visar Finanschefernas syn på framtida affärsmöjligheter de kommande 6 månaderna och som du ser så har den blå Affärsmöjlighetsgrafen vikt nedåt kraftigt de senaste 18 månaderna och svaren ger inte bara det svagaste nettotalet (-25%) sedan finanskrisen utan också den största förändringen mellan två rapporttillfällen.

Finanschefernas syn på framtida affärsmöjligheter de kommande 6 månaderna

Avslutningsvis vill vi som vanligt påminna om värdet av att sprida riskerna när man investerar. Vi rekommenderar att fortsätta spara ofta och regelbundet, och vid flera olika tillfällen. På så sätt får man automatiskt ett genomsnittspris, vilket ofta är fördelaktigt.

Hälsningar från fondens förvaltare