Månadsrapport – Nowo Global Fund Maj 2024

  • Kategori
  •  | Nyheter
  •  | Rapporter

Nowofonden hade i maj 2024 ännu en framgångsrik månad och ökade med 1,96 % vilket var klart bättre jämfört med fondens jämförelseindex som ökade med 0,03 % för samma period.

I maj såg vi en fortsatt avmattning på de viktigaste aktiemarknaderna efter en urstark period det senaste året. Som exempel så har börsindex i Norden stigit med 17% och omräknat i svenska kronor är uppgången 20% och börserna är nu i ett närhistoriskt perspektiv högt värderade.

Vi spår en fortsatt instabil och svag utveckling av aktiemarknaderna den närmaste tiden där mycket talar för en konsolidering och vinsthemtagning. Detta har föranlett att vi under månaden har minskat fondens aktieexponering.

Det bolag som under maj har haft den mest positiva kursutvecklingen var det amerikanska teknikbolaget Nvidia som tillverkar chip till datorindustrin där kursen har ökat med nästan 27 %.

Fondens totala utveckling under året är fortsatt stark och avkastningen till och med den sista maj var +14,16 %.

Grafen nedan visar fondens utveckling i jämförelse med fondens jämförelseindex i år t.om 2024-05-31.

Grafen nedan visar fondens utveckling i jämförelse med fondens jämförelseindex i år t.om 2024-05-31.

Nedan visar vi ett diagram med fondens fördelning mellan de huvudsakliga tillgångsslagen fonden investerar i. Utifrån vår marknadstro så har vi viktat ner aktiedelen i fonden och viktat upp räntebärande tillgångar.

Nedan visar vi ett diagram med fondens fördelning mellan de huvudsakliga tillgångsslagen fonden investerar i. Utifrån vår marknadstro så har vi viktat ner aktiedelen i fonden och viktat upp räntebärande tillgångar.

En viktig part i hur världsekonomin utvecklar sig är som bekant USA och nya data som vi tagit del av för april visar att både den amerikanska sysselsättningen, inflationen och detaljhandeln visade på lättnader efter att, utifrån ett inflationsperspektiv, föregåtts av tre månader med data i ”fel” riktning.

Nu behövs fler månader i rad med svagare data för att den amerikanska centralbanken, FED, ska signalera att det kommer räntesänkningar. Huvudspåret är dock fortfarande bland analytikerna att det kommer en sänkning av den amerikanska styrräntan i september.

USA: Kärn-PCE Inflationen

Vad gäller den svenska ekonomin så har Riksbanken den 15 maj som väntat beslutat att justerat ner den svenska styrräntan med 0,25% från 4,0% till 3,75% vilket var den första räntesänkningen på 8 år. Sänkningen resulterade i att ett flertal av de största bolånebankerna sänkte sin 3-månaders-list-ränta med 0,25%.

Om vi blickar utåt i vårt närområde så är prognosen att ECB, dvs den Europeiska centralbanken på sitt möte den 6 juni kommer att sänka sin styrränta i juni då den höga kärninflationen minskar och pekar nu ner mot 2% målet och prognosen är att ECB kommer att fortsätta med sänkningar även under hösten.

Den höga kärninflationen minskar

Den svenska kronan har visat sig fortsatt svag och stärkningen av kronan som analytikerna förväntat sig det senaste halvåret har uteblivit. Från vissa håll i politiken har frågan om anslutning till euron dykt upp igen. Om kronkursen är fortsatt svag och inflationen inte fortsätter ner i förväntad takt så finns risken att räntesänkningarna blir färre och lägre.

Avslutningsvis vill vi påminna om värdet av att sprida riskerna när man investerar. Vi rekommenderar att fortsätta spara ofta och regelbundet, och vid flera olika tillfällen. På så sätt får man automatiskt ett genomsnittspris, vilket ofta är fördelaktigt.

Med vänliga hälsningar från fondens förvaltare.

Källor: Riksbanken, SEB, Nowo Fund Management AB, Nasdaq.